Frits Wessel-Cox
Klusbedrijf Frits
Westeinde 60A
2512HE Den Haag
06-11160369
[email protected]
kvk KvK 27189825 onderdeel van VOF Kikke Spulle te Den Haag 

 

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Frits

Artikel 1.
Frits Wessel_Cox
Westeinde 60A
2512HE Den Haag
06-11160369
[email protected]
kvk KvK 27189825 onderdeel van VOF Kikke Spulle te Den Haag

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Klusbedrijf Frits en een opdrachtgever waarop Klusbedrijf Frits deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

Artikel 3. Offertes
De door Klusbedrijf Frits  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze is geldig tot de afgesproken datum op de offerte,, tenzij anders aangegeven. Klusbedrijf Frits is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Voorrijkosten
Klusbedrijf Frits rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf vestigingsadres.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. Klusbedrijf Frits zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Klusbedrijf Frits het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Artikel 6. Contractsduur; uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Klusbedrijf Frits zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Klusbedrijf Frits de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Klusbedrijf Frits daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Intellectueel eigendom
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Klusbedrijf Frits zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Klusbedrijf Frits verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Klusbedrijf Frits worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Klusbedrijf Frits behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10. Opzegging
Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Klusbedrijf Frits op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• 1. na het sluiten van de overeenkomst aan Klusbedrijf Frits ter kennis gekomen omstandigheden geven Klusbedrijf Frits goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• 2. indien KlusbedrijfFrits de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de genoemde gevallen is Klusbedrijf Frits bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Klusbedrijf Frits schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na publicatie of oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Klusbedrijf Frits.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Klusbedrijf Frits de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Klusbedrijf Frits  slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 13. Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Klusbedrijf Frits, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Klusbedrijf Frits met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Klusbedrijf Frits niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Klusbedrijf Frits mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Klusbedrijf Frits kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bv producten/ materialen

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen de genoemde  tijd op de factuur of de mondelinge afgesproken datum.
2. Na het verstrijken van de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Klusbedrijf Frits en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Klusbedrijf Frits onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. 

2. Indien Klusbedrijf Frits aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Indien Klusbedrijf Frits aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

• 1. De aansprakelijkheid van Klusbedrijf Frits, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
• 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Klusbedrijf Frits beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
• 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
• 4. Klusbedrijf Frits is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Klusbedrijf Frits geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Klusbedrijf Frits niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
2. Klusbedrijf Frits heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Klusbedrijf Frits zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Klusbedrijf Frits opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Klusbedrijf Frits niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Klusbedrijf Frits bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Klusbedrijf Frits en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.